CONDICIONS DE COMPRA

L’USUARI ha de saber que la contractació dels viatges combinats estan regits per la normativa de viatges aplicable, subjecta al que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis vigents en la matèria i que en cas de compra d’un paquet turístic se sotmet a aquesta legislació i a les condicions específiques acordades amb l’USUARI en funció del Majorista que organitzi el viatge combinat, sent BCNAHEAD.COM l’agència de viatges minorista i majorista amb títol-llicencia GC4815 i nom fiscal MIREYA EULALIA GARCIA CONTRERAS.

Dins del WEBSITE hi ha enllaços a altres webs sobre els quals BCNAHED.COM no té control i dels quals òbviament no es fa responsable. BCNAHEAD.COM no patrocina o garanteix cap d’aquests webs de tercers, els quals han estat inclosos per conveniència per als USUARIS.

El viatger declara que és major de 18 anys i és responsable de proporcionar a BCNAHEAD.COM les dades correctes del seu nom i cognoms així com dades de DNI o PASSAPORT en cas de ser requerits per BCNAHEAD.COM.

L’USUARI és responsable de complir amb els requisits governamentals de documentació de sortida, entrada i uns altres, dels quals reconeix haver estat informat per BCNAHEAD.COM. A més, aquesta informació pot ser trobada a la pàgina web del Ministeri d’Afers exteriors Español (www.mae.es).
BCNAHEAD.COM pot incorporar condicions específiques addicionals que es faran constar en el WEBSITE.

La compra de qualsevol producte només serà efectiva en el moment en què BCNAHEAD.COM realitzi el càrrec de manera vàlida en la targeta de crèdit subministrada o es rebi mitjançant transferència o en metàl•lic l’import d’aquesta compra, podent fins a aquest moment ser cancel•lada per part de BCNAHEAD.COM.

El fet de sol•licitar una reserva implica compromís per part del client a autoritzar el càrrec en la targeta de crèdit o compte bancari que subministra per la totalitat de l’import del viatge contractat.

En el cas dels TOURS, WALKING TOURS I EXCURSIONS es carregarà el 100% de l’import en realitzar la reserva. Aquests serveis podran cancel•lar-se fins a 48 hores abans de la seva realització aplicant-se una penalització de cancel•lació d’un 5% del total de l’import. Si es cancel•la passades les 48 hores anteriors a la realització de l’activitat es carregarà el 100% del servei.

En el cas de viatges es carregarà un import unitari per sol•licitud de reserva. En el moment en el qual ens arribi aquesta sol•licitud amb l’import abonat, es procedirà a la confirmació telefònica o via email del viatge per part de BCNAHEAD.COM. En cas que hi hagués hagut alguna variació en el preu del mateix a causa de la fluctuació del preu del bitllet aeri o de la moneda local, se li farà saber a l’USUARI que podrà desistir de la reserva. Així, només en el cas que el viatge hagi experimentat una pujada de preu en el moment de la confirmació, se li retornarà la totalitat de l’import abonada pel client. Si el preu no ha variat la reserva es donarà per bona. La forma i els terminis del pagament de la resta del viatge li seran comunicat al client a l’hora de confirmar la reserva.

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT

Contractació del viatge combinat

1. Sol•licitud de reserva

1. El consumidor que desitja contractar un viatge combinat realitza una “sol•licitud de reserva”. Després d’aquesta sol•licitud,BCNAHEAD.COM es compromet a realitzar les gestions oportunes per obtenir la confirmació de la reserva conformement al nombre de places disponibles i al període pel qual s’ha sol•licitat.

2. En el moment de la sol•licitud de la reserva BCNAHEAD.COM podrà reclamar al consumidor el dipòsit d’una suma equivalent, com a màxim, al 20% del preu del viatge la reserva del qual sol•licita. Si es confirma la reserva, la suma lliurada s’imputarà al preu del viatge. Si el consumidor retira la seva sol•licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la suma dipositada, deduïts, si escau, les despeses de gestió que siguin raonables.

3. Si el consumidor sol•licita l’elaboració d’un viatge combinat a mesura, BCNAHEAD.COM podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció del projecte. Si el consumidor accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per la BCNAHEAD.COM, i aquesta pot confirmar-li els serveis que comprèn, la suma lliurada s’imputarà al preu del viatge. Sempre que no pugui confirmar-los, BCNAHEAD.COM haurà de retornar les quantitats lliurades pel consumidor.

4. En tots els supòsits anteriors, si BCNAHEAD.COM no pot oferir el viatge sol•licitat i ofereix al consumidor la realització d’un viatge anàleg o un altre diferent, tret que s’indiqui expressament el contrari, s’entendrà que manté aquesta oferta durant 24 hores. En aquests casos, el contracte es perfeccionarà si el consumidor accepta l’oferta dins d’aquest termini o del que expressament s’hagi establert.

2. Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts.

3. Pagament del preu

1. En el moment de la perfecció del contracte el consumidor haurà d’abonar una suma que correspongui al 40% del preu del viatge combinat o, si escau, completar fins a aquest import les quantitats que hagués lliurat a compte. Si el consumidor no realitza aquest pagament, BCNAHEAD.COM li requerirà perquè ho efectuï en el termini raonablement breu que li fixi.

2. El pagament de la resta del preu s’efectuarà quan BCNAHEAD.COM ofereixi el lliurament al consumidor dels títols de transport, bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions que formen el viatge combinat. Si el consumidor no realitza aquest pagament, BCNAHEAD.COM li requerirà perquè ho efectuï en el termini que li fixi. Si no li fixa termini, s’entendrà que el pagament haurà d’efectuar-se pel cap alt trigar 7 dies abans de la sortida.

3. BCNAHEAD.COM podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per al desistiment abans de la sortida si el consumidor no realitza qualsevol dels pagaments previstos en els apartats anteriors en el termini que correspongui.
Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat.

4. Prestacions

1. Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor en el fullet o programa, així com de les indicacions relatives a aquesta informació que s’hagin realitzat en confirmar la reserva.

2. No obstant això, BCNAHEAD.COM es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en el fullet abans de la perfecció del contracte. Per a la seva validesa, els canvis en aquesta informació s’han d’haver comunicat clarament per escrit al consumidor.

5. Allotjament

Tret que una altra cosa s’indiqui en el fullet o es disposi en condicions particulars:

a) En relació amb aquells països en els quals existeix classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fullet recull la classificació turística que s’atorga al corresponent país. En aquells en els quals no existeix classificació oficial, la categoria que s’indica en el fullet és simplement orientativa. En tot cas, BCNAHEAD.COM ha de vetllar per la major correspondència entre la qualificació utilitzada i les expectatives que això pugui generar raonablement en un consumidor espanyol.

b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país. En general, l’habitació pot ocupar-se a partir de les catorze hores del dia d’arribada i ha de desallotjar-se abans de les dotze hores del dia de sortida, amb independència de l’hora en què estigui prevista l’arribada a l’hotel o de l’hora en què estigui prevista la continuació del viatge.

c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les quals s’afegeix una o dos llits, que solen ser un sofà-llit o un plegadís, excepte en certs establiments on en lloc de llits addicionals s’empren dos llits més grans.

6. Transport

1. El consumidor ha de presentar-se en el lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per BCNAHEAD.COM o, en defecte d’això, pel fullet. Per regla general en el cas de transport aeri l’antelació mínima és d’una hora i mitja sobre l’horari de sortida previst.

2. Si el consumidor no pogués realitzar el viatge per no haver-se presentat amb l’antelació requerida, s’aplicarà el règim previst per l’apartat 14 per a la falta de presentació a la sortida o, si escau, el previst en l’apartat 12 per al desistiment del consumidor.

3. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres objectes que el consumidor porta amb si i conserva sota la seva custòdia són del seu exclusiu compte i risc.

7. Altres serveis

1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou desdejuni continental, esmorzar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, tret que s’indiqui d’una altra manera, inclou desdejuni continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests menjars no inclouen les begudes.
Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars.

Drets de les parts abans de començar el viatge

8. Modificació del contracte
Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol•licitar canvis referits a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, al calendari, a l’itinerari del viatge contractat o a qualsevol altre extrem referit a les prestacions i BCNAHEAD.COM pot efectuar-los, aquesta podrà exigir-li l’abonament de les despeses addicionals justificades que hagués causat aquesta modificació així com una cosina per modificació de la reserva que no podrà excedir del 3% del preu del viatge.

2. Abans de la sortida, BCNAHEAD.COM només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per a la bona fi del viatge combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització de les finalitats d’aquest segons les seves característiques generals o especials.

3. En el cas que BCNAHEAD.COM es vegi obligada a realitzar canvis significatius ho posarà immediatament en coneixement del consumidor. Est podrà optar entre acceptar la modificació del contracte en la qual es precisin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a BCNAHEAD.COM dins dels tres dies següents al que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

9. Revisió del preu

1. BCNAHEAD.COM només podrà revisar el preu, a l’alça o a la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior al 15% del preu del viatge. A més, aquesta revisió només es podrà dur a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:

a) Dels tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.

b) Del preu dels transports compresos en el viatge, inclòs el cost del carburant.

c) De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com a taxes d’aeroport, embarqui, desembarqui i similars incloses en el preu.

2. El preu revisat es determinarà prenent com a referència el contra valor de la moneda del país de destinació i els preus, taxes i impostos aplicables en la data d’edició del fullet.
En cas de circuits que incloguin dos o més països, el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data.

3. Si la revisió del preu suposa un augment superior al 15% del preu del viatge, BCNAHEAD.COM ho posarà immediatament en coneixement del consumidor, qui podrà resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti BCNAHEAD.COM dins dels tres dies següents al fet que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

10. Drets del consumidor en cas de resolució

1. En els supòsits en què el consumidor, d’acord amb els apartats anteriors, resolgui el contracte podrà optar entre:

a) Que li reemborsin en el termini màxim d’un mes totes les quantitats pagades, o

b) Que, sempre que BCNAHEAD.COM pugui proposar-li-ho, li ofereixin un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior. Si el viatge ofert és de qualitat superior, BCNAHEAD.COM no li exigirà suplement algun. També podrà acceptar la realització d’un viatge de qualitat inferior, però en aquest cas BCNAHEAD.COM li deduirà la diferència de preu.

2. En tots dos casos, el consumidor té dret a reclamar la indemnització prevista per al supòsit de cancel•lació del viatge previst en l’apartat 13 i en els seus mateixos termes.

11. Cessió de la reserva

1. El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fullet i en el contracte per realitzar el viatge combinat.

2. La cessió haurà de ser comunicada per qualsevol mitjà a la BCNAHEAD.COM i serà gratuïta si aquesta rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici del viatge. Si es desitja dur a terme amb posterioritat i BCNAHEAD.COM pot acceptar-la, podrà exigir al consumidor una cosina per cessió que no excedirà del 3% del preu del viatge.

3. En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant BCNAHEAD.COM del pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que pogués haver causat la cessió.

12. Dret de desistiment del consumidor

1. El consumidor té la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida. No obstant això, si aquest desistiment es produeix dins dels 15 dies anteriors a la sortida del viatge, haurà d’abonar una penalització en funció del temps que falti per a la sortida, que serà de:

a) El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 10 i de menys de 15 dies.

b) El 15% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació entre els 10 i 3 dies.

c) El 25% del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

2. El consumidor no haurà d’abonar percentatge algun en concepte de penalització si el desistiment té lloc per causa de força major. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greus del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge.

3. En tots els casos, el consumidor haurà d’abonar les despeses de gestió i anul•lació que produeixi el desistiment.

4. El desistiment produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de BCNAHEAD.COM.

5. Conegut el desistiment, BCNAHEAD.COM retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim d’un mes, deduïts les despeses de gestió i, si escau, les despeses d’anul•lació justificats i les penalitzacions.

6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, tals com a noli d’avions, bucs, tarifes especials o altres anàlegs, les despeses de gestió, les despeses d’anul•lació i les penalitzacions seran els que indiqui de manera explícita el fullet per a aquest viatge o els acordats de manera particular en el document contractual.

13. Cancel•lació del viatge per part de l’organitzador

1. La cancel•lació del viatge, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor, li dóna dret a resoldre el contracte amb els drets previstos en l’apartat 10.

2. Si la cancel•lació del viatge es comunica dins dels dos mesos anteriors a la sortida, BCNAHEAD.COM haurà d’abonar al consumidor una indemnització en funció del temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà de:

El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i de menys de 2 mesos.
El 10% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació entre els 15 i 3 dies.
El 25% del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

3. No existeix obligació d’indemnitzar en els següents suposats:
Quan la cancel•lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l’exigit en el fullet o en el contracte per al viatge combinat.
En aquest cas, BCNAHEAD.COM ha de comunicar per escrit la cancel•lació al consumidor abans de la data límit fixada en el fullet o en el contracte.
En defecte d’això, BCNAHEAD.COM ha de notificar la cancel•lació amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida.
Quan la cancel•lació del viatge es deu a motius de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a BCNAHEAD.COM, anormals i imprevisibles les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

14. Falta de presentació a la sortida

1. Existirà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no dur a terme el viatge i no es presenta en el temps i lloc previstos per a la sortida.
En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats lliurades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.

2. No obstant això, si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret al fet que se li retornin les quantitats lliurades, deduïts les despeses de gestió i les despeses d’anul•lació. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greus del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge i comunicar a BCNAHEAD.COM aquesta impossibilitat abans de la sortida.

f) Drets i deures de les parts després d’iniciar el viatge
15. Compliment defectuós o falta de prestació de serveis

1. Quan el consumidor comprovi durant la realització del viatge que existeix algun defecte o es produeix la falta de prestació d’algun servei contractat, haurà de comunicar-ho en el mateix lloc i al més aviat possible a l’organitzador o al detallista i, si escau, al prestador del servei que es tracti. La comunicació s’haurà de dur a terme per escrit o en qualsevol altra forma en què quedi constància. Després de rebre la comunicació, el detallista o l’organitzador hauran d’obrar amb diligència per trobar les solucions adequades.

2. Si realitza aquesta comunicació en el temps i forma indicats, el document que l’acrediti li exonerarà d’aportar ulteriors proves sobre l’existència del defecte, tret que l’organitzador, el detallista o el prestador del servei hagin comprovat en presència del consumidor que el defecte no existeix o que no reuneix les característiques indicades, i així ho hagin fet constar.

3. Si el consumidor no realitza aquesta comunicació en el temps i forma indicats, haurà de provar els defectes que s’al•leguin d’acord amb els criteris generals de prova i seran del seu compte tots els danys que es produeixin o que s’agreugin per la seva falta de comunicació.
16. Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l’organitzador.
16. Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l’organitzador

1. BCNAHEAD.COM haurà d’adoptar les solucions adequades per a la continuació del viatge si una vegada iniciat el mateix no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte.
Són part important dels serveis previstos aquells la falta dels quals de realització impedeix el normal desenvolupament del viatge i provoquen que no sigui raonable esperar del consumidor mitjà d’aquest tipus de viatge que ho continuï en aquestes circumstàncies.

2. BCNAHEAD.COM no podrà demanar suplement algun per les solucions adoptades per a la continuació del viatge i abonarà al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.

3. Si el consumidor accepta expressa o tàcitament les solucions proposades per BCNAHEAD.COM no tindrà dret a indemnització alguna per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el viatge amb les solucions donades per l’organitzador.

4. Si les solucions adoptades per l’organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, BCNAHEAD.COM haurà de:

a) Proporcionar-li un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que tots dos hagin convingut, si el contracte inclou el viatge de retorn.

b) Reemborsar-li el preu pagat amb deducció de l’import de les prestacions que li hagi proporcionat fins a la fi del viatge, excepte si el defecte que impedeix la continuació del viatge és imputable al consumidor.

c) Abonar-li la indemnització que si escau procedeixi.

17. Desistiment del consumidor durant el viatge

1. El consumidor té el dret a desistir del contracte de viatge combinat una vegada començat el viatge, però no podrà reclamar la devolució de les quantitats lliurades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.

2. Si el desistiment obeeix a un accident o a una malaltia del consumidor que li impedeixi continuar el viatge, BCNAHEAD.COM està obligada a prestar la necessària assistència i, si escau, a abonar l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades, deduïts les despeses d’anul•lació degudament justificats que corresponguin.

3. En tots dos casos, totes les despeses suplementàries ocasionats pel desistiment, i en particular els de repatriació o trasllat al lloc d’origen, són a càrrec del consumidor.

18. Deure col•laboració del consumidor al normal desenvolupament del viatge

1. El consumidor haurà d’atenir-se a les indicacions que li faciliti BCNAHEAD.COM per a l’adequada execució del viatge, així com a les reglamentacions que són de general aplicació als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.

2. La infracció greu d’aquests deures faculta a BCNAHEAD.COM per resoldre el contracte de contracte de viatge combinat. En aquest cas, si el contracte inclou el viatge de retorn, BCNAHEAD.COM proporcionarà al consumidor un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que tots dos hagin convingut. BCNAHEAD.COM tindrà dret a més a la indemnització que procedeixi pels danys imputables a la conducta del consumidor.

Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment

19. Distribució de la responsabilitat

1. BCNAHEAD.COM respondrà enfront del consumidor del correcte compliment del contracte de viatge combinat en funció de les obligacions que els correspongui pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat.

2. BCNAHEAD.COM responen enfront del consumidor tant si executa ella mateixa les prestacions compreses en el viatge combinat com si les duen a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

3. BCNAHEAD.COM per ser la que planifica el viatge combinat, respon dels danys causats al consumidor per la no execució o execució deficient de les prestacions compreses en el viatge combinat així com dels danys que procedeixin de l’incompliment de qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.
La BCNAHEAD.COM tant si actua com a organitzadora o detallista, per ser la que ven o ofereix en venda el viatge combinat proposat per una majorista, respon dels danys causats al consumidor pels errors que hagi comès en informar-li sobre el viatge combinat, per haver omès la informació que havia de proporcionar-li, per no haver-li lliurat la documentació necessària per a la correcta realització del viatge i, en general, per haver incomplit qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d’acord amb la legislació aplicable.

20. Causes d’exoneració de responsabilitat

La responsabilitat d’organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor.

Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.

Que els defectes al•ludits es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o, si escau, l’organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar.

21. Deure del consumidor de minorar els danys

En tot cas, el consumidor està obligat a prendre les mesures adequades i raonables per intentar reduir els danys que puguin derivar-se de la no execució o execució deficient del contracte o per evitar que s’agreugin. Els danys que derivin de no haver adoptat aquestes mesures seran de compte del consumidor.

22. Deure assistència de BCNAHEAD.COM

1. BCNAHEAD.COM, malgrat estar exonerada de responsabilitat, continuaran obligades a prestar la necessària assistència al consumidor que es trobi en dificultats.
2. No existirà el deure assistència previst en l’apartat anterior quan els defectes produïts durant l’execució del contracte siguin atribuïbles de manera exclusiva a una conducta intencional o negligent del consumidor.

23. Limitacions de responsabilitat dels convenis internacionals

Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, el rescabalament dels danys corporals i no corporals que resultin de l’incompliment o de la mala execució de les mateixes estarà subjecte a la limitacions que aquests estableixin.

24. Limitació de responsabilitat per danys no corporals

1. Quan les prestacions del viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals:
Les indemnitzacions per danys no corporals quedaran limitades per tots els conceptes al doble del preu del viatge, inclosos els danys morals no derivats d’un dany corporal i els reemborsaments que hagin de realitzar-se.
La indemnització de BCNAHEAD.COM pels danys derivats de pèrdua o deterioració de l’equipatge quedarà limitada a 350 euros.

2. No regiran les limitacions previstes en els dos apartats anteriors si BCNAHEAD.COM o els prestadors de serveis han provocat intencionalment els danys o han actuat de manera temerària sabent que probablement es produirien.

25. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes
1. BCNAHEAD.COM té el deure informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als ciutadans de la Unió Europea en matèria de passaports i de visats i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.

2. El consumidor haurà d’obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

3. Si BCNAHEAD.COM accepta l’encàrrec del consumidor de tramitar els visats necessaris per a algun de les destinacions previstes en l’itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent.
En aquest cas, BCNAHEAD.COM respondrà dels danys que li siguin imputables d’acord amb la diligència normalment exigible pels retards en l’obtenció de la documentació necessària o per falta o insuficiència de la mateixa.

26.- Responsabilitat en relació a incidents en el transport aeri

Quan la Cia.. Aèria cancel•li un vol o incorri en un gran retard serà la responsable de prestar la deguda assistència i atenció als passatgers, afectats, havent d’assumir les despeses de menjars, cridades, transports i pernoctació si escau, en virtut de l’establert en el Reglament CEE 261/2004, pel qual s’estableixen les regles comunes sobre compensació i assistència dels passatgers aeris en casos de denegació d’embarcament i de cancel•lació o gran retard dels vols.
En cas de cancel•lació de vol, també vindrà obligada a pagar la compensació corresponent al passatger, així com a reemborsar-li el preu del bitllet d’avió si el passatger opta per aquesta opció, Si la cancel•lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no podrien haver-se evitat fins i tot si s’haguessin pres totes les mesures raonables, el transportista aeri encarregat d’efectuar el vol no estarà obligat a pagar les compensacions però sí a prestar la deguda assistència i atenció als passatgers afectats i a reemborsar-los el preu del bitllet si opten per aquesta opció.

27. Responsabilitat per prestacions no incloses en el viatge combinat

1. Les regles de responsabilitat contractual del viatge combinat no són aplicables a prestacions com la realització d’excursions, l’assistència a esdeveniments esportius o culturals, les visites a exposicions o museus, o altres anàlogues, que no es troben incloses en el preu global del viatge combinat i que el consumidor contracta amb caràcter facultatiu en ocasió del mateix o durant el seu transcurs. En aquests casos, BCNAHEAD.COM haurà d’indicar al consumidor el caràcter facultatiu de la prestació i que no forma part del viatge combinat.

2. Si BCNAHEAD.COM intervé en la contractació d’aquestes prestacions respondrà d’acord amb les regles específiques del contracte que realitzi.
Reclamacions i accions derivades del contracte

28. Reclamacions a BCNAHEAD.COM

1. Sense perjudici de les accions legals que li assisteixen, el consumidor podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient del contracte davant BCNAHEAD.COM en el termini màxim de 30 dies, a explicar des d’aquell en el qual havia de finalitzar el viatge.

2. En el termini màxim d’altres 30 dies, BCNAHEAD.COM o tant si actua com agencia organitzadora o com a agència detallista, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat, hauran de contestar per escrit les reclamacions formulades dins de termini.

3. En aquesta fase, el consumidor i BCNAHEAD.COM podran recaptar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixin a aquest efecte per trobar per si mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.

4. Si el conflicte no pot ser resolt mitjançant la reclamació a BCNAHEAD.COM, el consumidor podrà sotmetre-ho a arbitratge de consum si BCNAHEAD.COM reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, o, en tot cas, reclamar en via judicial.

29. Arbitratge de consum

1. Si BCNAHEAD.COM reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, el consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum d’àmbit autonòmic que sigui competent en el lloc de celebració del contracte o a aquella a la qual s’hagi adherit, en el termini màxim de 3 mesos, a explicar des del dia en el qual havia de finalitzar el viatge.

2. No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en les quals concorrin intoxicació, lesió, mort o existeixin indicis racionals de delicte.

3. Tret que una altra cosa s’hagués fixat en l’oferta pública de submissió al sistema arbitral de consum, l’arbitratge serà de Dret i el procediment arbitral es regirà pel que es disposa en el Reial decret 636/1993, de 3 de maig. Es limitarà a les reclamacions d’una quantia inferior a 1000 euros per persona i d’un màxim total de 5.000 euros per reclamació.

4. El laudo que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.

30. Accions judicials

1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el consumidor podrà reclamar en via judicial davant els tribunals del lloc de celebració del contracte.

2. El consumidor només podrà ser demandat davant els tribunals del lloc de celebració del contracte.

3. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys, a explicar des del dia en el qual havia de finalitzar el viatge.